Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu internetowego www.hookahteka.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.hookahteka.com jest Eugeniusz Kudryzycki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą HOOKAHTEKA Eugeniusz Kudryzycki, adres siedziby: al. Prymasa Tysiąclecia 83A/U11, 01-242 Warszawa, adres do doręczeń: al. Prymasa Tysiąclecia 83A/U11, 01-242 Warszawa, NIP: 5252857010, REGON: 388552629, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@hookahteka.com, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowejsą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych), zwane dalej RODO.

§2 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna. Administrator przetwarza dane osoboweUsługobiorców Sklepu www.hookahteka.com w przypadku:
  • składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Daneosobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jako (realizacja umowy sprzedaży).
  • skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnieusprawiedliwiony interes Administratora.
  • zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacjihandlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator przetwarza następującekategorie danych osobowych Usługobiorców:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Adres e-mail,
  • NIP,
  • Nazwa firmy,
  • Numer telefonu.
 3. Okres archiwizacji danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

a. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lubzewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usługdrogą elektroniczną.
 3. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach,podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnieuzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formieprofilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawanedalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich sąprzetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celuprzetwarzania.

§3 Udostępnienie danych osobowych

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z którychkorzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określającele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie EuropejskiegoObszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem §5 pkt 5 Polityki prywatności.

§4 Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody wdowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  • Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  • Sprzeciw – art. 21 RODO.
  • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@hookahteka.com.
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżelijednak ‒ z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania ‒ o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych.

§5 Pliki “cookies”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług nastronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwośćopracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: stałe.

a. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki „cookies” w celu lepszego poznania sposobu

interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje osposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, zjakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w celu zbierania ogólnych ianonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator „cookies” zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lubzniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniui modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Szukaj
Close this search box.